HE 202/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi välimiesmenettelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki välimiesmenettelystä

Vahvistettu

23.10.1992

Voimaantulo

01.12.1992

Säädöskokoelma
967/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki ulosottolain 3 luvun 16 §:n ja 7 luvun 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.10.1992

Voimaantulo

01.12.1992

Säädöskokoelma
968/1992
Päätös

Hyväksytty

3) Laki osakeyhtiölain 16 luvun 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.10.1992

Voimaantulo

01.12.1992

Säädöskokoelma
969/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki välimiesmenettelystä

2) Laki ulosottolain 3 luvun 16 §:n ja 7 luvun 11 §:n muuttamisesta

3) Laki osakeyhtiölain 16 luvun 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.12.1991

Istuntopöytäkirjan sivu

3462

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.1991 Poistettu PTK 107/1991
12.12.1991 Päättynyt PTK 108/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

3491

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 4/1992 vp
Valmistunut

11.06.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.09.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 93/1992 vp
Päätös

Perjantain toiseen istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.09.1992 Päättynyt PTK 97/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.09.1992 Päättynyt PTK 98/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

2931

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.09.1992 Päättynyt PTK 102/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

3182

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.09.1992

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., LaVM, 1