HE 202/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan yleissopimuksen muutosten hyväksymisestä sekä laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvan määräyksen voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvan määräyksen voimaansaattamisesta

Vahvistettu

31.01.2014

Säädöskokoelma
103/2014
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Muutokset valtioiden rajat ylittävään ympäristövaikutusten arviointia koskevaan sopimukseen

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvan määräyksen voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Muutokset valtioiden rajat ylittävään ympäristövaikutusten arviointia koskevaan sopimukseen

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Loven

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.11.2013

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.11.2013 Päättynyt PTK 121/2013
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 8/2013 vp
Valmistunut

04.12.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitettuun yleissopimukseen tehdyt muutokset siltä osin kuin ne kuuluvat Suomen toimivaltaan ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 125/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.12.2013 Päättynyt PTK 126/2013
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.2013 Poistettu PTK 130/2013
13.12.2013 Päättynyt PTK 131/2013
Päätös

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.12.2013

Vastaus
EV 182/2013 vp