HE 203/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsopimuslain 38 ja 42 §:n sekä merimieslain 41 ja 45 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki työsopimuslain 38 ja 42 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.02.1996

Voimaantulo

01.03.1996

Säädöskokoelma
106/1996
Päätös

Hyväksytty

2) Laki merimieslain 41 ja 45 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.02.1996

Voimaantulo

01.03.1996

Säädöskokoelma
107/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työsopimuslain 38 ja 42 §:n muuttamisesta

2) Laki merimieslain 41 ja 45 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Kröger

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.12.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

3278

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.1995 Päättynyt PTK 127/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

3420

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 7/1995 vp
Valmistunut

14.12.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.12.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 132/1995 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.12.1995 Päättynyt PTK 137/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.12.1995 Päättynyt PTK 138/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

3768

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.02.1996 Päättynyt PTK 4/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

38

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.02.1996

Vastaus
EV 1/1996 vp