Valtiopaivaasia HE 203/2001

HE 203/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonvararikoksia koskevien säännösten uudistamisesta

Päätökset

1. Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
515/2002
Päätös

Hyväksytty

2. Laki metsästyslain muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
516/2002
Päätös

Hyväksytty

3. Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
517/2002
Päätös

Hyväksytty

4. Laki kalastuslain muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
518/2002
Päätös

Hyväksytty

5. Laki Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
519/2002
Päätös

Hyväksytty

6. Laki metsälain 16 ja 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
520/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain muuttamisesta

2. Laki metsästyslain muuttamisesta

3. Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain muuttamisesta

4. Laki kalastuslain muuttamisesta

5. Laki Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

6. Laki metsälain 16 ja 18 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

09.11.2001

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Andersson

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.11.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.11.2001 Päättynyt PTK 131/2001 12
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 7/2002 vp
Valmistunut

03.05.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1.-5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 6. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 18 § muutettuna, että lakialoitteet LA 7/2002 vp LA 26/2002 vp ja LA 29/2002 vp hylätään ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.05.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 56/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.05.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.05.2002 Päättynyt PTK 57/2002 1 1, 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.05.2002 Päättynyt PTK 62/2002 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.06.2002

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot