HE 203/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen ja sen oikaisupöytäkirjan hyväksymisestä sekä siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Yleissopimus, tehty Euroopan unionista tehdyn K.3 artiklan perusteella, tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä

2. Tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen 20 artiklan mukainen ilmoitus

3. Tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen 26 artiklan 5 kohdan b alakohdan mukainen julistus

4. Tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen 32 artiklan 4 kohdan mukainen julistus

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Mäenpää

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.10.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.10.2002 Päättynyt PTK 122/2002
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 42/2002 vp
Valmistunut

21.01.2003

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

12.03.2003

Kirjelmä
EK 49/2002 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin