Valtiopaivaasia HE 203/2005

HE 203/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Elintarviketurvallisuusviraston perustamisen edellyttämistä muutoksista eräisiin lakeihin

Päätökset

1. Laki eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.04.2006

Voimaantulo

01.05.2006

Säädöskokoelma
297/2006
Päätös

Hyväksytty

2. Laki lääkelain muuttamisesta

Vahvistettu

28.04.2006

Voimaantulo

01.05.2006

Säädöskokoelma
298/2006
Päätös

Hyväksytty

3. Laki eläinten lääkitsemisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.04.2006

Voimaantulo

01.05.2006

Säädöskokoelma
299/2006
Päätös

Hyväksytty

4. Laki eläinsuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

28.04.2006

Voimaantulo

01.05.2006

Säädöskokoelma
300/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.04.2006

Voimaantulo

01.05.2006

Säädöskokoelma
301/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki eläinlääkintähuoltolain muuttamisesta

Vahvistettu

28.04.2006

Voimaantulo

01.05.2006

Säädöskokoelma
302/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

7. Laki eläintautilain muuttamisesta

Vahvistettu

28.04.2006

Voimaantulo

01.05.2006

Säädöskokoelma
303/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

8. Laki helposti leviävien eläintautien vastustamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.04.2006

Voimaantulo

01.05.2006

Säädöskokoelma
304/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki lääkelain muuttamisesta

3. Laki eläinten lääkitsemisestä annetun lain muuttamisesta

4. Laki eläinsuojelulain muuttamisesta

5. Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

6. Laki eläinlääkintähuoltolain muuttamisesta

7. Laki eläintautilain muuttamisesta

8. Laki helposti leviävien eläintautien vastustamisesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.11.2005

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Rämänen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.11.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.2005 Päättynyt PTK 123/2005 8
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 2/2006 vp
Valmistunut

31.03.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään hallituksen esityksen mukaisina ja että 4. - 8. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 8/2006 vp
Valmistunut

16.03.2006

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.04.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 34/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 05.04.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.04.2006 Päättynyt PTK 35/2006 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.04.2006 Päättynyt PTK 38/2006 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 4., 5. ja 8. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan 4. lakiehdotuksen 30 §:n 1 momentista, 5. lakiehdotuksen 23 §:stä ja 8. lakiehdotuksen 2 §:n 1 momentista, 5 ja 6 §:stä, 7 §:n 2 momentista sekä 10 §:n 2 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.04.2006