HE 203/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuosilomalain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki vuosilomalain muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.2013

Voimaantulo

01.05.2013

Säädöskokoelma
276/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vuosilomalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kröger

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.02.2013

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.02.2013 Päättynyt PTK 4/2013
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

13

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 1/2013 vp
Valmistunut

14.03.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.03.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 25/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 21.3.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.03.2013 Keskeytetty PTK 28/2013
22.03.2013 Päättynyt PTK 29/2013 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.04.2013 Keskeytetty PTK 30/2013
03.04.2013 Päättynyt PTK 31/2013 1
Istuntopöytäkirjan sivu

8

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.04.2013

Vastaus
EV 31/2013 vp