HE 204/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain ja rajavartiolain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

02.03.2007

Voimaantulo

15.03.2007

Säädöskokoelma
221/2007
Päätös

Hyväksytty

2. Laki rajavartiolain 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.03.2007

Voimaantulo

15.03.2007

Säädöskokoelma
222/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta

2. Laki rajavartiolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Toimistopäällikkö Hakkarainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.10.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.10.2006 Päättynyt PTK 107/2006
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 33/2006 vp
Valmistunut

19.01.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.01.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 146/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 24.01.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.01.2007 Päättynyt PTK 147/2006
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
31.01.2007 Päättynyt PTK 150/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.02.2007

Vastaus
EV 273/2006 vp