Valtiopaivaasia HE 204/2010

HE 204/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuustutkintalaiksi, laiksi sotilasilmailuonnettomuuksien tutkinnasta ja laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta sekä ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen XI-1 lukuun tehdyn muutoksen hyväksymisestä ja laiksi muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Turvallisuustutkintalaki

Vahvistettu

20.05.2011

Voimaantulo

01.06.2011

Säädöskokoelma
525/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki sotilasilmailuonnettomuuksien tutkinnasta

Vahvistettu

20.05.2011

Voimaantulo

01.06.2011

Säädöskokoelma
526/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen XI-1 lukuun tehdyn muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

20.05.2011

Voimaantulo

30.06.2011

Säädöskokoelma
527/2011
Sopimussarja
79/2011
Päätös

Hyväksytty

4. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.05.2011

Voimaantulo

01.06.2011

Säädöskokoelma
528/2011
Päätös

Hyväksytty

5. Laki ilmailulain 126 ja 127 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.05.2011

Voimaantulo

01.06.2011

Säädöskokoelma
529/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki merilain 18 luvun 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.05.2011

Voimaantulo

01.06.2011

Säädöskokoelma
530/2011
Päätös

Hyväksytty

7. Laki rautatielain 80 ja 83 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.05.2011

Voimaantulo

01.06.2011

Säädöskokoelma
531/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

8. Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.05.2011

Voimaantulo

01.06.2011

Säädöskokoelma
532/2011
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Muutokset ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen, sellaisena kuin se on muutettuna, XI-1 luku

Asetuksen voimaantulo

30.06.2011

Säädöskokoelma
80/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Turvallisuustutkintalaki

2. Laki sotilasilmailuonnettomuuksien tutkinnasta

3. Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen XI-1 lukuun tehdyn muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

4. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

5. Laki ilmailulain 126 ja 127 §:n muuttamisesta

6. Laki merilain 18 luvun 15 §:n muuttamisesta

7. Laki rautatielain 46 ja 50 §:n muuttamisesta

8. Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Muutokset ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen, sellaisena kuin se on muutettuna, XI-1 luku

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.10.2010

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Vanhala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.10.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.10.2010 Päättynyt PTK 106/2010 4
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 40/2010 vp
Valmistunut

08.03.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen, että 3., 4., 6. ja 8 lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että lakiehdotus 1., 2., 5. ja 7. hyväksytään muutettuna.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 62/2010 vp
Valmistunut

03.03.2011

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.03.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 167/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 9.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.03.2011 Päättynyt PTK 168/2010 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.03.2011 Päättynyt PTK 171/2010 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen liitteeseen tehdyn muutoksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että eduskunnan suostumus on tarpeen hallituksen esityksessä tarkoitettujen kansainvälisten velvoitteiden hyväksymiselle siltä osin kuin ne kuuluvat Suomen toimivaltaan, että eduskunnan suostumuksen antamisesta päätetään äänten enemmistöllä ja että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan 1. lakiehdotuksen 22 §:n 2 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.05.2011

​​​​