Valtiopaivaasia HE 204/2013

HE 204/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain sekä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

03.10.2014

Voimaantulo

01.12.2014

Säädöskokoelma
793/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.10.2014

Voimaantulo

01.12.2014

Säädöskokoelma
794/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta

2. Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.12.2013

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Vanhanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.12.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.2013 Päättynyt PTK 126/2013 36
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 8/2014 vp
Valmistunut

18.06.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina, paitsi 1. lakiehdotuksen 20 b §, 20 c § ja voimaantulosäännös sekä 2. lakiehdotuksen voimaantulosäännös muutettuina ja että toimenpidealoite TPA 52/2013 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 4/2014 vp
Valmistunut

04.03.2014

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.06.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 72/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 2.9.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.09.2014 Keskeytetty PTK 73/2014 21
03.09.2014 Päättynyt PTK 74/2014 2 1,2
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.09.2014 Keskeytetty PTK 79/2014 3
12.09.2014 Päättynyt PTK 80/2014 6 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan 1. ja 2. lakiehdotuksen voimaantulosäännöksistä tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.09.2014

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​