HE 205/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 14 ja 46 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 14 ja 46 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1677/1991
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 14 ja 46 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Mäkelä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.12.1991

Istuntopöytäkirjan sivu

3363

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.1991 Päättynyt PTK 103/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

3392

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 70/1991 vp
Valmistunut

13.12.1991

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.12.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 109/1991 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.12.1991 Päättynyt PTK 110/1991

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.12.1991 Päättynyt PTK 111/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

3760

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.12.1991 Päättynyt PTK 117/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

4024

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 68 § 1 mom

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.1991