HE 205/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain (voimaantulosäännöksen, StVM 37/1994 vp) muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain (voimaantulosäännöksen, StVM 37/1994 vp) muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1333/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain (voimaantulosäännöksen, StVM 37/1994 vp) muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Hansson

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.09.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

3083

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.10.1994 Päättynyt PTK 90/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

3099

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 37/1994 vp
Valmistunut

02.12.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 138/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.1994 Päättynyt PTK 139/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.1994 Päättynyt PTK 141/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

5774

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.1994 Päättynyt PTK 146/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

5903

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § 7 mom (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.12.1994