HE 205/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

25.01.2002

Voimaantulo

01.03.2002

Säädöskokoelma
55/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Salminen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.11.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.11.2001 Päättynyt PTK 131/2001
Päätös

Asia lähetettiin liikennevaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

13

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 13/2001 vp
Valmistunut

29.11.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.11.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 142/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 30.11.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.11.2001 Päättynyt PTK 143/2001
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.2001 Poistettu PTK 145/2001
04.12.2001 Päättynyt PTK 146/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

17

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.12.2001

Vastaus
EV 198/2001 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin