HE 205/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain sekä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 ja 16 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki perusopetuslain muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.08.2003

Säädöskokoelma
477/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki lukiolain muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.08.2003

Säädöskokoelma
478/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.08.2003

Säädöskokoelma
479/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 ja 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.08.2003

Säädöskokoelma
480/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki perusopetuslain muuttamisesta

2. Laki lukiolain muuttamisesta

3. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

4. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 ja 16 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Johtaja Lindroos

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.10.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.10.2002 Päättynyt PTK 122/2002
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

8

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 18/2002 vp
Valmistunut

12.02.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1-3 lakiehdotukset hyväksytään muutettuina, että lakialoite LA 99/2000 vp hylätään ja että toimenpidealoitteet TPA 55/2000 vp, TPA 83/2002 vp ja TPA 136/2002 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.02.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 201/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.02.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.02.2003 Poistettu PTK 203/2002
13.02.2003 Päättynyt PTK 204/2002
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.02.2003 Päättynyt PTK 208/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

18

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1.-3. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan - 1. lakiehdotuksen 29 §:n 3 momentista ja 42 §:n 5 momentista, - 2. lakiehdotuksen 21 §:n 3 momentista ja 34 §:n 5 momentista, sekä - 3. lakiehdotuksen 28 §:n 3 momentista ja 44 §:n 5 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.05.2003

Vastaus
EV 302/2002 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot