Valtiopaivaasia HE 205/2010

HE 205/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain ja valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.05.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
535/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.05.2011

Voimaantulo

01.06.2011

Säädöskokoelma
536/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

3. Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain 4 ja 29 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.05.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
537/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta

2. Laki valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.10.2010

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Groop-Bondestam

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.10.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.10.2010 Päättynyt PTK 108/2010 3
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 12/2010 vp
Valmistunut

02.03.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta ehdottaa, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina , että hyväksytään uusi 3. lakiehdotus ja että lakialoite LA 28/2008 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.03.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 164/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 3.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.03.2011 Päättynyt PTK 165/2010 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.03.2011 Päättynyt PTK 167/2010 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.04.2011

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​