HE 206/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ammattikorkeakoululaiksi ja laiksi ammatillisesta opettajankoulutuksesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Ammattikorkeakoululaki

Vahvistettu

09.05.2003

Voimaantulo

01.08.2003

Säädöskokoelma
351/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ammatillisesta opettajankoulutuksesta

Vahvistettu

09.05.2003

Voimaantulo

01.08.2003

Säädöskokoelma
356/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Ammattikorkeakoululaki

2. Laki ammatillisesta opettajankoulutuksesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Rajakylä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.10.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.10.2002 Keskeytetty PTK 122/2002
24.10.2002 Päättynyt PTK 125/2002
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

9

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 19/2002 vp
Valmistunut

13.02.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina, että lakialoite LA 161/2002 vp hylätään, että toimenpidealoitteet TPA 115/2000 vp ja TPA 125/2002 vp hylätään ja että hyväksytään neljä lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 74/2002 vp
Valmistunut

05.02.2003

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 41/2002 vp
Valmistunut

21.01.2003

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.02.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 203/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään toiseen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.02.2003 Keskeytetty PTK 204/2002
14.02.2003 Päättynyt PTK 205/2002 5
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.02.2003 Keskeytetty PTK 208/2002
18.02.2003 Päättynyt PTK 209/2002 3
Istuntopöytäkirjan sivu

19

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 39 §:stä ja 42 §:n 1 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.04.2003

Vastaus
EV 306/2002 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot