HE 206/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan ja laiksi tuloverolain 76 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan

Vahvistettu

30.12.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1287/2004
Päätös

Hyväksytty

2. Laki tuloverolain 76 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1288/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan

2. Laki tuloverolain 76 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Siiskonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.10.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.11.2004 Päättynyt PTK 117/2004
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle ulkoasianvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 26/2004 vp
Valmistunut

09.12.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.12.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 136/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.12.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.12.2004 Päättynyt PTK 137/2004
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.2004 Päättynyt PTK 138/2004
Istuntopöytäkirjan sivu

9

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.2004

Vastaus
EV 245/2004 vp