Valtiopaivaasia HE 206/2004

HE 206/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan ja laiksi tuloverolain 76 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan

Vahvistettu

30.12.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1287/2004
Päätös

Hyväksytty

2. Laki tuloverolain 76 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1288/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan

2. Laki tuloverolain 76 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.10.2004

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Siiskonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.10.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.2004 Päättynyt PTK 117/2004 6
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle ulkoasianvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 26/2004 vp
Valmistunut

09.12.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Lausunnot

Ulkoasiainvaliokunnan lausunto
UaVL 5/2004 vp
Valmistunut

02.12.2004

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.12.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 136/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.12.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.2004 Päättynyt PTK 137/2004 6
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.2004 Päättynyt PTK 138/2004 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.2004

​​​​