HE 207/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1674/1991
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Sarkko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.12.1991

Istuntopöytäkirjan sivu

3363

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.1991 Päättynyt PTK 103/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

3392

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 61/1991 vp
Valmistunut

12.12.1991

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.12.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 107/1991 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.1991 Päättynyt PTK 108/1991

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.1991 Päättynyt PTK 109/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

3628

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.12.1991 Päättynyt PTK 114/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

3867

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.12.1991