HE 207/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi raskauden keskeyttämisestä annetun lain ja steriloimislain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki raskauden keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

06.04.2001

Voimaantulo

01.05.2001

Säädöskokoelma
328/2001
Päätös

Hyväksytty

2. Laki steriloimislain muuttamisesta

Vahvistettu

06.04.2001

Voimaantulo

01.05.2001

Säädöskokoelma
329/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki raskauden keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta

2. Laki steriloimislain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Myllynpää

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.12.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.02.2001 Päättynyt PTK 3/2001
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 4/2001 vp
Valmistunut

13.03.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.03.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 24/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.03.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.03.2001 Päättynyt PTK 25/2001 1
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.03.2001 Keskeytetty PTK 28/2001
23.03.2001 Päättynyt PTK 32/2001 1
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.03.2001

Vastaus
EV 24/2001 vp