Valtiopaivaasia HE 207/2008

HE 207/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maapuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja virkasuhteen jatkumisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki maanpuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja virkasuhteen jatkumisesta

Vahvistettu

08.05.2009

Voimaantulo

01.08.2009

Säädöskokoelma
305/2009
Päätös

Hyväksytty

2. Laki asevelvollisuuslain 97 ja 107 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.05.2009

Voimaantulo

01.08.2009

Säädöskokoelma
306/2009
Päätös

Hyväksytty

3. Laki siviilipalveluslain 55 ja 94 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.05.2009

Voimaantulo

01.08.2009

Säädöskokoelma
307/2009
Päätös

Hyväksytty

4. Laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.05.2009

Voimaantulo

01.08.2009

Säädöskokoelma
308/2009
Päätös

Hyväksytty

5. Laki siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.05.2009

Voimaantulo

01.08.2009

Säädöskokoelma
309/2009
Päätös

Hyväksytty

6. Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.05.2009

Voimaantulo

01.08.2009

Säädöskokoelma
310/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki maanpuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja virkasuhteen jatkumisesta

2. Laki asevelvollisuuslain 97 ja 107 §:n muuttamisesta

3. Laki siviilipalveluslain 55 ja 94 §:n muuttamisesta

4. Laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

5. Laki siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain 7 §:n muuttamisesta

6. Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.11.2008

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kangasperko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.11.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.2008 Päättynyt PTK 116/2008 12
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 1/2009 vp
Valmistunut

26.02.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.03.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 18/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 5.3.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.03.2009 Päättynyt PTK 19/2009 16
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.03.2009 Päättynyt PTK 21/2009 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.04.2009