HE 207/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki arpajaislain muuttamisesta

Vahvistettu

20.05.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
575/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki raha-automaattiavustuksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.05.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
576/2011
Päätös

Hyväksytty

3. Laki totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.05.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
577/2011
Päätös

Hyväksytty

4. Laki rikoslain 17 luvun 16 a ja 16 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.05.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
578/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki arpajaislain muuttamisesta

2. Laki raha-automaattiavustuksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

3. Laki totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen annetun lain 6 §:n muuttamisesta

4. Laki rikoslain 17 luvun 16 a ja 16 b §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Hakonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.10.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.10.2010 Päättynyt PTK 106/2010
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 32/2010 vp
Valmistunut

09.02.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 2.-4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.02.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 154/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 15.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.02.2011 Päättynyt PTK 155/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.02.2011 Päättynyt PTK 159/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

8

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.04.2011

Vastaus
EV 326/2010 vp