HE 207/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen Teollisuussijoitus Oy -nimisestä valtionyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Suomen Teollisuussijoitus Oy -nimisestä valtionyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

15.01.2014

Säädöskokoelma
1305/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Suomen Teollisuussijoitus Oy -nimisestä valtionyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Hietanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.12.2013

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.12.2013 Päättynyt PTK 128/2013
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

17

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 37/2013 vp
Valmistunut

13.12.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 1 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.12.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 130/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin eduskunnan työtilanteen takia pöydälle seuraavaan, tänään 13.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.2013 Päättynyt PTK 131/2013
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.12.2013 Päättynyt PTK 132/2013
Istuntopöytäkirjan sivu

31

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.12.2013

Vastaus
EV 219/2013 vp