Valtiopaivaasia HE 208/2000

HE 208/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtiosopimusoikeutta koskevaan Wienin yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen hyväksymisestä

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen 7 artiklan 2 kappaleeseen tehdyn selityksen peruuttaminen

Asetuksen voimaantulo

25.04.2001

Säädöskokoelma
346/2001
Sopimussarja
28/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen 7 artiklan 2 kappaleeseen tehdyn selityksen peruuttaminen

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.12.2000

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Kaukoranta

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.02.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.2001 Päättynyt PTK 3/2001 8
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 1/2001 vp
Valmistunut

06.03.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy 23 päivänä toukokuuta 1969 tehdyn valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen (SopS 32-33/1980) 7 artiklan 2 kappaleeseen tehdyn selityksen peruuttamisen.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 4/2001 vp
Valmistunut

21.02.2001

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.03.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 23/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.03.2001 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.03.2001 Päättynyt PTK 24/2001 3
Päätös

Valiokunnan mietintö hyväksyttiin.

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.03.2001

​​​​