HE 208/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kirkkolain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1201/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kirkkolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Lybeck

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.10.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.10.2002 Päättynyt PTK 122/2002
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

11

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 12/2002 vp
Valmistunut

28.11.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.11.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 146/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 29.11.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.2002 Päättynyt PTK 147/2002
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.2002 Päättynyt PTK 148/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.12.2002

Vastaus
EV 205/2002 vp