Valtiopaivaasia HE 209/2001

HE 209/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen ja terrorismin vastustamista koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen tehtyjen varaumien peruuttamisen hyväksymisestä sekä laiksi rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.04.2002

Voimaantulo

24.04.2002

Säädöskokoelma
298/2002
Sopimussarja
27/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 2 artiklan 1 kohtaan tehdyn varauman peruuttaminen

Asetuksen voimaantulo

24.04.2002

Säädöskokoelma
299/2002
Sopimussarja
28/2002
Päätös

Hyväksytty

2. Terrorismin vastustamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 1 artiklaan tehdyn varauman peruuttaminen

Asetuksen voimaantulo

24.04.2002

Säädöskokoelma
300/2002
Sopimussarja
29/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 2 artiklan 1 kohtaan tehdyn varauman peruuttaminen

2. Terrorismin vastustamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 1 artiklaan tehdyn varauman peruuttaminen

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.11.2001

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Wrede

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.11.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.11.2001 Päättynyt PTK 140/2001 29
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 1/2002 vp
Valmistunut

12.02.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Pariisissa 13 päivänä joulukuuta 1957 tehdyn rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 2 artiklan 1 kohtaan tehdyn ja Strasbourgissa 27 päivänä tammikuuta 1977 tehdyn terrorismin vastustamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 1 artiklaan tehdyn varauman peruuttamisen ja että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi voimaantulosäännös muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 61/2001 vp
Valmistunut

14.12.2001

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.02.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 11/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 19.02.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.02.2002 Päättynyt PTK 12/2002 3
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.02.2002 Päättynyt PTK 15/2002 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvän ehdotuksen varaumien peruuttamisesta ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että eduskunnan suostumus on tarpeen varaumien peruuttamiseen, että tästä päätetään äänten enemmistöllä, ja että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.02.2002

Vastaus
EV 5/2002 vp

​​​​