HE 209/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinsuojelulain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki eläinsuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

13.03.2003

Voimaantulo

31.03.2003

Säädöskokoelma
220/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki eläinsuojelulain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Eläinlääkintäneuvos Skutnabb

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.10.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.10.2002 Poistettu PTK 122/2002
23.10.2002 Päättynyt PTK 123/2002
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

12

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 15/2002 vp
Valmistunut

04.02.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että hyväksytään lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.02.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 194/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 05.02.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.02.2003 Päättynyt PTK 195/2002
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.02.2003 Päättynyt PTK 199/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

14

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.03.2003

Vastaus
EV 273/2002 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin