Valtiopaivaasia HE 209/2013

HE 209/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain ja korkolain 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki valtion virkamieslain muuttamisesta

Vahvistettu

28.03.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
270/2014
Päätös

Hyväksytty

2. Laki korkolain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.03.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
271/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtion virkamieslain muuttamisesta

2. Laki korkolain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.12.2013

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Työmarkkinalakimies Kare

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.12.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.2013 Päättynyt PTK 132/2013 35
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 1/2014 vp
Valmistunut

12.02.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.02.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 9/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 18.2.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.02.2014 Päättynyt PTK 10/2014 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.02.2014 Päättynyt PTK 13/2014 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.02.2014

Vastaus
EV 5/2014 vp