HE 209/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki aluehallintovirastoista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

23.01.2015

Voimaantulo

01.03.2015

Säädöskokoelma
30/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

23.01.2015

Voimaantulo

01.03.2015

Säädöskokoelma
31/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki aluehallintovirastoista annetun lain muuttamisesta

2. Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Kouki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.10.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.11.2014 Päättynyt PTK 108/2014
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 33/2014 vp
Valmistunut

03.12.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 8 § muutettuna ja että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 7, 8 ja 24 § muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.12.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 124/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.2014 Päättynyt PTK 126/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.12.2014 Päättynyt PTK 130/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

8

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.12.2014

Vastaus
EV 214/2014 vp