HE 21/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi patenttilain ja kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki patenttilain muuttamisesta

Vahvistettu

30.06.2000

Voimaantulo

15.07.2000

Säädöskokoelma
650/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.06.2000

Voimaantulo

15.07.2000

Säädöskokoelma
651/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki patenttilain muuttamisesta

2. Laki kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kaisanlahti

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.04.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.04.2000 Päättynyt PTK 50/2000
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 12/2000 vp
Valmistunut

23.05.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, ja että 1. lakiehdotus hyväksytään hallituksen esityksen mukaisena paitsi 1 a § hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.05.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 72/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 24.5.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.05.2000 Päättynyt PTK 73/2000
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.05.2000 Päättynyt PTK 78/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

9

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.05.2000

Vastaus
EV 61/2000 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin