HE 21/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asuntokauppalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki asuntokauppalain muuttamisesta

Vahvistettu

07.10.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
795/2005
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

07.10.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
796/2005
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 1 ja 1 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.10.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
797/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki asuntokauppalain muuttamisesta

2. Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun lain muuttamisesta

3. Laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 1 ja 1 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Kummoinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.04.2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.04.2005 Päättynyt PTK 33/2005
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 13/2005 vp
Valmistunut

15.06.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.06.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 73/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään toiseen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.2005 Poistettu PTK 74/2005
15.06.2005 Päättynyt PTK 75/2005
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.06.2005 Päättynyt PTK 80/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

20

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.07.2005

Vastaus
EV 90/2005 vp