HE 21/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki vakuutusyhtiölain 18 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

05.10.2007

Voimaantulo

15.10.2007

Säädöskokoelma
870/2007
Päätös

Hyväksytty

2. Laki vakuutusyhdistyslain 16 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

05.10.2007

Voimaantulo

15.10.2007

Säädöskokoelma
871/2007
Päätös

Hyväksytty

3. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

05.10.2007

Voimaantulo

15.10.2007

Säädöskokoelma
872/2007
Päätös

Hyväksytty

4. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.10.2007

Voimaantulo

15.10.2007

Säädöskokoelma
873/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

2. Laki vakuutusyhdistyslain 16 luvun muuttamisesta

3. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

4. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Lehtipuro

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.05.2007

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.05.2007 Päättynyt PTK 30/2007
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

13

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 2/2007 vp
Valmistunut

18.09.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.09.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 51/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 21.09.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.09.2007 Päättynyt PTK 52/2007
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.09.2007 Päättynyt PTK 53/2007
Istuntopöytäkirjan sivu

18

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.09.2007

Vastaus
EV 26/2007 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin