HE 21/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain sekä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.2010

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
538/2010
Päätös

Hyväksytty

2. Laki maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.2010

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
539/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta

2. Laki maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Simola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.03.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.03.2010 Päättynyt PTK 28/2010
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 3/2010 vp
Valmistunut

27.04.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.04.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 44/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 29.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.04.2010 Päättynyt PTK 45/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.05.2010 Keskeytetty PTK 46/2010
05.05.2010 Päättynyt PTK 47/2010 1
Istuntopöytäkirjan sivu

8

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.06.2010

Vastaus
EV 65/2010 vp