Valtiopaivaasia HE 210/2000

HE 210/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Liettuan kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Liettuan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

11.04.2001

Voimaantulo

01.08.2001

Säädöskokoelma
334/2001
Sopimussarja
51/2001
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Sopimus sosiaaliturvasta Suomen tasavallan ja Liettuan tasavallan välillä

Asetuksen voimaantulo

01.08.2001

Säädöskokoelma
658/2001
Sopimussarja
52/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Liettuan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Sopimus sosiaaliturvasta Suomen tasavallan ja Liettuan tasavallan välillä

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.12.2000

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Mäkiranta

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.02.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.2001 Päättynyt PTK 3/2001 10
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 1/2001 vp
Valmistunut

07.02.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyisi Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 2000 Suomen tasavallan ja Liettuan tasavallan välillä sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.02.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 8/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 16.02.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.02.2001 Päättynyt PTK 10/2001 3
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.02.2001 Päättynyt PTK 11/2001 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 95 § 2 momentti

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.03.2001

Vastaus
EV 3/2001 vp

​​​​