HE 210/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.2002

Voimaantulo

15.12.2002

Säädöskokoelma
1057/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Merenkulkuneuvos Kurki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.10.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.10.2002 Päättynyt PTK 122/2002
Päätös

Asia lähetettiin liikennevaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

13

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 16/2002 vp
Valmistunut

15.11.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.11.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 137/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 20.11.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.11.2002 Päättynyt PTK 138/2002
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.11.2002 Päättynyt PTK 142/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

8

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.11.2002

Vastaus
EV 179/2002 vp