Valtiopaivaasia HE 210/2004

HE 210/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 §:n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 3 §:n ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1178/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1179/2004
Päätös

Hyväksytty

3. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1180/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

2. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

3. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.10.2004

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Finanssineuvos Toivainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.10.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.2004 Päättynyt PTK 117/2004 9
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 34/2004 vp
Valmistunut

30.11.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.12.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 130/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 02.12.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.2004 Päättynyt PTK 131/2004 6
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.2004 Päättynyt PTK 135/2004 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.12.2004

​​​​