HE 210/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.06.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
458/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Reinikainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.11.2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.2005 Päättynyt PTK 127/2005
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 3/2006 vp
Valmistunut

29.03.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 19 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.03.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 31/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 30.03.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.03.2006 Päättynyt PTK 32/2006
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.04.2006 Päättynyt PTK 35/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.04.2006

Vastaus
EV 29/2006 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin