HE 210/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 2 ja 8 a §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
1141/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 2 ja 8 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Parkkonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.11.2008

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.11.2008 Päättynyt PTK 115/2008
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

14

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 28/2008 vp
Valmistunut

09.12.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.12.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 122/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.12.2008 Päättynyt PTK 123/2008
Päätös

Lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.12.2008 Päättynyt PTK 126/2008
Istuntopöytäkirjan sivu

8

Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.12.2008

Vastaus
EV 212/2008 vp