HE 211/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja lasten kotihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä lasten päivähoidosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.08.1995

Säädöskokoelma
1496/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki lasten kotihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.08.1995

Säädöskokoelma
1495/1994
Päätös

Hyväksytty

3) Laki lasten päivähoidosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1497/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

2) Laki lasten kotihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

3) Laki lasten päivähoidosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Ilmonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.09.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

3083

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.10.1994 Päättynyt PTK 90/1994
Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

3116

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 47/1994 vp
Valmistunut

16.12.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 157/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.12.1994 SuV:aan PTK 158/1994 1

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.12.1994 Päättynyt PTK 159/1994 2, 3
Istuntopöytäkirjan sivu

6131

Päätös

Hyväksytty

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 7/1994 vp
Valmistunut

17.12.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.12.1994 Päättynyt PTK 164/1994 7
Istuntopöytäkirjan sivu

6210

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.12.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 1

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot