HE 211/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 6 artiklan 1 kappaleeseen tehdyn varauman osittaisen peruuttamisen hyväksymisestä

Päätökset

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 6 artiklan 1 kappaleeseen tehdyn varauman osittainen peruuttaminen

Asetuksen voimaantulo

16.05.2001

Säädöskokoelma
388/2001
Sopimussarja
31/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 6 artiklan 1 kappaleeseen tehdyn varauman osittainen peruuttaminen

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Linjanjohtaja Laurent

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.02.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.02.2001 Päättynyt PTK 3/2001
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

11

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 3/2001 vp
Valmistunut

21.02.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy 4 päivänä marraskuuta 1950 tehdyn ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 6 artiklan 1 kappaleeseen tehdyn varauman osittaisen peruuttamisen.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.02.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 15/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 27.02.2001 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.02.2001 Päättynyt PTK 16/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Päätös

Valiokunnan mietintö hyväksyttiin.

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.03.2001

Vastaus
EV 11/2001 vp