HE 211/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain 5 §:n 2 ja 3 momentin kumoamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki arpajaislain 5 §:n 2 ja 3 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

21.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1344/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki arpajaislain 5 §:n 2 ja 3 momentin kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Laiho

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.11.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.11.2001 Päättynyt PTK 140/2001
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

30

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 25/2001 vp
Valmistunut

29.11.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että lakialoitteeseen LA 127/2001 vp sisältyvät laiehdotukset hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.11.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 142/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 30.11.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.11.2001 Päättynyt PTK 143/2001
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.2001 Poistettu PTK 145/2001
04.12.2001 Keskeytetty PTK 146/2001
05.12.2001 Päättynyt PTK 147/2001 2
Istuntopöytäkirjan sivu

12

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.12.2001

Vastaus
EV 196/2001 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot