HE 211/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1227/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tuloverolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Pykönen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.12.2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.12.2005 Päättynyt PTK 131/2005
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 46/2005 vp
Valmistunut

14.12.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että lakialoitteet LA 90/2004 vp, LA 48/2005 vp, LA 56/2005 vp ja LA 65/2005 vp sekä toimenpidealoitteet TPA 19/2005 vp ja TPA 48/2005 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.12.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 138/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.12.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.12.2005 Keskeytetty PTK 139/2005
16.12.2005 Päättynyt PTK 140/2005 1
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.12.2005 Keskeytetty PTK 141/2005
20.12.2005 Päättynyt PTK 142/2005 1
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.12.2005

Vastaus
EV 220/2005 vp