Valtiopaivaasia HE 212/2008

HE 212/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle arpajaislain sekä eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 96/2008 vp) täydentämisestä

Päätökset

1. Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

24.06.2010

Voimaantulo

01.10.2010

Säädöskokoelma
663/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki arpajaislain 4 ja 63 §:n muuttamisesta

Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta

2. Laki arpajaislain 4 ja 63 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.12.2008

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Hakonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.12.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.2008 Päättynyt PTK 124/2008 17
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 7/2010 vp
Valmistunut

25.05.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään hallituksen esityksen HE 96/2008 vp 2. lakiehdotuksen mukaisesti muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään hallituksen esityksen HE 96/2008 vp 1. lakiehdotuksen ja hallituksen esityksen HE 212/2008 vp 2. lakiehdotuksen pohjalta sekä 3. lakiehdotus hyväksytään hallituksen esityksen HE 212/2008 vp 1. lakiehdotuksen pohjalta muutettuina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 15/2010 vp
Valmistunut

15.04.2010

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 4/2010 vp
Valmistunut

27.04.2010

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.06.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 58/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 3.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.06.2010 Päättynyt PTK 60/2010 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.2010 Päättynyt PTK 62/2010 13
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 96/2008 vp

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, hallituksen esitykseen HE 96/2008 vp sisältyvä 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 14 b §:n 4 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.06.2010