HE 212/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.04.2014

Voimaantulo

01.05.2014

Säädöskokoelma
318/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Salila

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.12.2013

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.02.2014 Päättynyt PTK 3/2014
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 2/2014 vp
Valmistunut

04.03.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että lakialoite 43/2011 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.03.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 19/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 6.3.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.03.2014 Päättynyt PTK 20/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.03.2014 Päättynyt PTK 22/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.03.2014

Vastaus
EV 13/2014 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot