HE 213/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain ja pakkokeinolain 5 luvun 11 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

13.07.2001

Voimaantulo

01.09.2001

Säädöskokoelma
654/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki pakkokeinolain 5 luvun 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.07.2001

Voimaantulo

01.09.2001

Säädöskokoelma
655/2001
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

3. Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 9 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.07.2001

Voimaantulo

01.09.2001

Säädöskokoelma
656/2001
Päätös

Hyväksytty

4. Laki tutkintavankeudesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.07.2001

Voimaantulo

01.09.2001

Säädöskokoelma
657/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain muuttamisesta

2. Laki pakkokeinolain 5 luvun 11 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.02.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.02.2001 Päättynyt PTK 3/2001
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

13

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 13/2001 vp
Valmistunut

08.06.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattona, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että hyväksytään uudet lakiehdotukset 3. ja 4., että lakialoitteet LA 106/1999 vp , LA 70/2000 vp , LA 90/2000 vp ja LA 140/2000 vp hylätään, että toimenpidealoite TPA 123/2000 vp hylätään ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.06.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 76/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.06.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.06.2001 Keskeytetty PTK 77/2001
15.06.2001 Päättynyt PTK 81/2001 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.06.2001 Päättynyt PTK 83/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

8

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.06.2001

Vastaus
EV 87/2001 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot