Valtiopaivaasia HE 213/2004

HE 213/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kiinteistöverolain 3 §:n, varallisuusverolain 10 ja 34 §:n sekä korkotulon lähdeverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1164/2004
Päätös

Hyväksytty

2. Laki varallisuusverolain 10 ja 34 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1165/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1166/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta

2. Laki varallisuusverolain 10 ja 34 §:n muuttamisesta

3. Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.10.2004

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Pykönen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.10.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.2004 Päättynyt PTK 117/2004 12
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 30/2004 vp
Valmistunut

26.11.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset 1. ja 3. hyväksytään muuttamattomina ja että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 34 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.11.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 129/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 01.12.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.2004 Päättynyt PTK 130/2004 3
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.2004 Päättynyt PTK 135/2004 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.12.2004