Valtiopaivaasia HE 213/2013

HE 213/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan soveltamisesta

Vahvistettu

11.04.2014

Voimaantulo

15.04.2014

Säädöskokoelma
300/2014
Sopimussarja
34/2014
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.04.2014

Voimaantulo

15.04.2014

Säädöskokoelma
301/2014
Päätös

Hyväksytty

3. Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

11.04.2014

Voimaantulo

15.04.2014

Säädöskokoelma
302/2014
Päätös

Hyväksytty

4. Laki keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.04.2014

Voimaantulo

15.04.2014

Säädöskokoelma
303/2014
Päätös

Hyväksytty

5. Laki yhteisistä tutkintaryhmistä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.04.2014

Voimaantulo

15.04.2014

Säädöskokoelma
304/2014
Päätös

Hyväksytty

6. Laki vapautensa menettäneen henkilön väliaikaisesta siirtämisestä todistelutarkoituksessa rikosasioissa annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.04.2014

Voimaantulo

15.04.2014

Säädöskokoelma
305/2014
Päätös

Hyväksytty

7. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 4 luvun 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.04.2014

Voimaantulo

15.04.2014

Säädöskokoelma
306/2014
Päätös

Hyväksytty

8. Laki oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.04.2014

Voimaantulo

15.04.2014

Säädöskokoelma
307/2014
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen toinen lisäpöytäkirja

Asetuksen voimaantulo

01.08.2014

Säädöskokoelma
336/2014
Sopimussarja
35/2014
Päätös

Hyväksytty

2. Keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen toinen lisäpöytäkirja, 13 artiklan 7 kohdan mukainen selitys

Asetuksen voimaantulo

01.08.2014

Säädöskokoelma
336/2014
Sopimussarja
35/2014
Päätös

Hyväksytty

3. Keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen toinen lisäpöytäkirja, 16 artiklan varauma

Asetuksen voimaantulo

01.08.2014

Säädöskokoelma
336/2014
Sopimussarja
35/2014
Päätös

Hyväksytty

4. Keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen toinen lisäpöytäkirja, 17 artiklan varauma

Asetuksen voimaantulo

01.08.2014

Säädöskokoelma
336/2014
Sopimussarja
35/2014
Päätös

Hyväksytty

5. Keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen toinen lisäpöytäkirja, 18 artiklan varauma

Asetuksen voimaantulo

01.08.2014

Säädöskokoelma
336/2014
Sopimussarja
35/2014
Päätös

Hyväksytty

6. Keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen toinen lisäpöytäkirja, 19 artiklan varauma

Asetuksen voimaantulo

01.08.2014

Säädöskokoelma
336/2014
Sopimussarja
35/2014
Päätös

Hyväksytty

7. Keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen 9 artiklan 6 kohdan mukainen ilmoitus

Asetuksen voimaantulo

29.04.2014

Säädöskokoelma
338/2014
Sopimussarja
38/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

8. Keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskeva eurooppalainen yleissopimus, 16 artiklan 1 kappaleen mukainen selitys

Asetuksen voimaantulo

29.04.2014

Säädöskokoelma
337/2014
Sopimussarja
37/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan soveltamisesta

2. Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

3. Laki rikoslain muuttamisesta

4. Laki keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

5. Laki yhteisistä tutkintaryhmistä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

6. Laki vapautensa menettäneen henkilön väliaikaisesta siirtämisestä todistelutarkoituksessa rikosasioissa annetun lain 7 §:n muuttamisesta

7. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 4 luvun 2 §:n muuttamisesta

8. Laki oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 8 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen toinen lisäpöytäkirja

2. Keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen toinen lisäpöytäkirja, 13 artiklan 7 kohdan mukainen selitys

3. Keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen toinen lisäpöytäkirja, 16 artiklan varauma

4. Keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen toinen lisäpöytäkirja, 17 artiklan varauma

5. Keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen toinen lisäpöytäkirja, 18 artiklan varauma

6. Keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen toinen lisäpöytäkirja, 19 artiklan varauma

7. Keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen 9 artiklan 6 kohdan mukainen ilmoitus

8. Keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskeva eurooppalainen yleissopimus, 16 artiklan 1 kappaleen mukainen selitys

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.12.2013

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Innanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.12.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.02.2014 Päättynyt PTK 3/2014 5
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 2/2014 vp
Valmistunut

20.03.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan, että eduskunta hyväksyy annettavaksi hallituksen esityksessä tarkoitetun lisäpöytäkirjan 13 artiklan 7 kohdan mukaisen selityksen, että eduskunta hyväksyy tehtäviksi hallituksen esityksessä tarkoitetut varaumat lisäpöytäkirjan 16-19 artikloihin, että eduskunta hyväksyy muutettavaksi hallituksen esityksessä tarkoitetun Brysselissä vuonna 2000 Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen (SopS 88/2005) 9 artiklan 6 kohdan mukaisen ilmoituksen, että eduskunta hyväksyy muutettavaksi hallituksen esityksessä tarkoitetun Strasbourgissa vuonna 1959 tehdyn yleissopimuksen (SopS 30/1981) 16 artiklan 1 kappaleen mukaisen selityksen ja että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 5/2014 vp
Valmistunut

12.03.2014

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.03.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 29/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 25.3.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.03.2014 Päättynyt PTK 30/2014 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.04.2014 Päättynyt PTK 33/2014 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi yleisopimuksen toisen lisäpöytäkirjan, mietinnön toisessa ponnessa tarkoitetun selityksen antamisen, kolmannessa ponnessa tarkoitettujen varaumien tekemisen, neljännessä ponnessa tarkoitetun ilmoituksen muuttamisen ja viidennessä ponnessa tarkoitetun selityksen muuttamisen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.04.2014