Valtiopaivaasia HE 213/2014

HE 213/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetun lain kumoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1220/2014
Päätös

Hyväksytty

2. Laki terveydenhuoltolain 30 § muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1221/2014
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1222/2014
Päätös

Hyväksytty

4. Laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 11 §:n 4 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1223/2014
Päätös

Hyväksytty

5. Laki liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 11 §:n 4 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1224/2014
Päätös

Hyväksytty

6. Laki perusopetuslain 34 a §:n kumoamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1225/2014
Päätös

Hyväksytty

7. Laki lukiolain 29 b §:n kumoamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1226/2014
Päätös

Hyväksytty

8. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 39 a §:n kumoamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1227/2014
Päätös

Hyväksytty

9. Laki kunnallisen eläkelain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1228/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

10. Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 54 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1229/2014
Päätös

Hyväksytty

11. Laki työntekijän eläkelain 53 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1230/2014
Päätös

Hyväksytty

12. Laki yrittäjän eläkelain 50 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1231/2014
Päätös

Hyväksytty

13. Laki valtion eläkelain 51 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1232/2014
Päätös

Hyväksytty

14. Laki kansaneläkelain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1233/2014
Päätös

Hyväksytty

15. Laki merimieseläkelain 53 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1234/2014
Päätös

Hyväksytty

16. Laki sosiaalihuoltolain 17§:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1235/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetun lain kumoamisesta

2. Laki terveydenhuoltolain 30 § muuttamisesta

3. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

4. Laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 11 §:n 4 momentin kumoamisesta

5. Laki liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 11 §:n 4 momentin kumoamisesta

6. Laki perusopetuslain 34 a §:n kumoamisesta

7. Laki lukiolain 29 b §:n kumoamisesta

8. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 39 a §:n kumoamisesta

9. Laki kunnallisen eläkelain 22 §:n muuttamisesta

10. Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 54 §:n 2 momentin kumoamisesta

11. Laki työntekijän eläkelain 53 §:n muuttamisesta

12. Laki yrittäjän eläkelain 50 §:n muuttamisesta

13. Laki valtion eläkelain 51 §:n muuttamisesta

14. Laki kansaneläkelain 13 §:n muuttamisesta

15. Laki merimieseläkelain 53 §:n muuttamisesta

16. Laki sosiaalihuoltolain 17 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.10.2014

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Koskela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.10.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.11.2014 Päättynyt PTK 106/2014 5
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 22/2014 vp
Valmistunut

18.11.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että 1.-8. ja 10.-16. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina. että 9. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.11.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 115/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 20.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.11.2014 Päättynyt PTK 116/2014 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.2014 Päättynyt PTK 118/2014 29
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.12.2014

​​​​