HE 214/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain ja evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1296/2004
Päätös

Hyväksytty

2. Laki evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1297/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta

2. Laki evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Lybeck

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.10.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.11.2004 Päättynyt PTK 117/2004
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

13

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 36/2004 vp
Valmistunut

30.11.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.12.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 130/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 02.12.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.12.2004 Päättynyt PTK 131/2004
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.2004 Päättynyt PTK 135/2004
Istuntopöytäkirjan sivu

18

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.12.2004

Vastaus
EV 195/2004 vp