HE 214/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

31.03.2006

Voimaantulo

01.05.2006

Säädöskokoelma
235/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Pietiläinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.12.2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.12.2005 Päättynyt PTK 131/2005
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 1/2006 vp
Valmistunut

01.03.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.03.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 17/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.03.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.03.2006 Päättynyt PTK 18/2006
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.03.2006 Päättynyt PTK 20/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

14

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.03.2006

Vastaus
EV 18/2006 vp