Valtiopaivaasia HE 216/2001

HE 216/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki ulosottolain muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.03.2004

Säädöskokoelma
679/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.03.2004

Säädöskokoelma
683/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki määräajasta velkomisasioissa sekä julkisesta haasteesta velkojille annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

4. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 ja 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.03.2004

Säädöskokoelma
684/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki ulosottomaksuista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.03.2004

Säädöskokoelma
685/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 20 ja 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.03.2004

Säädöskokoelma
686/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

7. Laki osamaksukaupasta annetun lain 9 ja 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.03.2004

Säädöskokoelma
687/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

8. Laki oikeudenkäymiskaaren 7 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.03.2004

Säädöskokoelma
688/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

9. Laki välimiesmenettelystä annetun lain 45 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.03.2004

Säädöskokoelma
689/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

10. Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.03.2004

Säädöskokoelma
690/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

11. Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 53 ja 60 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.03.2004

Säädöskokoelma
691/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

12. Laki konkurssisäännön 6 ja 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.03.2004

Säädöskokoelma
692/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ulosottolain muuttamisesta

2. Laki verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

3. Laki määräajasta velkomisasioissa sekä julkisesta haasteesta velkojille annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

4. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 ja 24 §:n muuttamisesta

5. Laki ulosottomaksuista annetun lain muuttamisesta

6. Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 20 ja 25 §:n muuttamisesta

7. Laki osamaksukaupasta annetun lain 9 ja 16 §:n muuttamisesta

8. Laki oikeudenkäymiskaaren 7 luvun muuttamisesta

9. Laki välimiesmenettelystä annetun lain 45 §:n muuttamisesta

10. Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta

11. Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 53 ja 60 §:n muuttamisesta

12. Laki konkurssisäännön 6 ja 25 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.11.2001

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Linna

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.11.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2001 Päättynyt PTK 149/2001 12
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 34/2002 vp
Valmistunut

13.02.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. lakiehdotus hylätään, että 1., 2. ja 4.-12. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina, että lakialoitteet LA 4/1999 vp ja LA 28/1999 vp hylätään, että toimenpidealoite TPA 77/2002 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 12/2002 vp
Valmistunut

10.04.2002

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.02.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 203/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään toiseen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.02.2003 Keskeytetty PTK 204/2002 8
14.02.2003 Päättynyt PTK 205/2002 2 3, 4
Päätös

1., 2. ja 4. - 12. lakiehdotus hyväksyttiin ja 3. lakiehdotus hylättiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.02.2003 Päättynyt PTK 208/2002 16
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1., 2. ja 4.-12. lakiehdotuksen ja pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 3. lakiehdotuksen hylkäämisestä

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 3 luvun 22 §:n 1 momentista, 49 §:n 2 momentista, 51 §:stä ja 77 §:stä tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.06.2003

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot