HE 216/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ulosottolain muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.03.2004

Säädöskokoelma
679/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.03.2004

Säädöskokoelma
683/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki määräajasta velkomisasioissa sekä julkisesta haasteesta velkojille annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

4. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 ja 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.03.2004

Säädöskokoelma
684/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki ulosottomaksuista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.03.2004

Säädöskokoelma
685/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 20 ja 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.03.2004

Säädöskokoelma
686/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

7. Laki osamaksukaupasta annetun lain 9 ja 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.03.2004

Säädöskokoelma
687/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

8. Laki oikeudenkäymiskaaren 7 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.03.2004

Säädöskokoelma
688/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

9. Laki välimiesmenettelystä annetun lain 45 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.03.2004

Säädöskokoelma
689/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

10. Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.03.2004

Säädöskokoelma
690/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

11. Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 53 ja 60 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.03.2004

Säädöskokoelma
691/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

12. Laki konkurssisäännön 6 ja 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.03.2004

Säädöskokoelma
692/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ulosottolain muuttamisesta

2. Laki verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

3. Laki määräajasta velkomisasioissa sekä julkisesta haasteesta velkojille annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

4. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 ja 24 §:n muuttamisesta

5. Laki ulosottomaksuista annetun lain muuttamisesta

6. Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 20 ja 25 §:n muuttamisesta

7. Laki osamaksukaupasta annetun lain 9 ja 16 §:n muuttamisesta

8. Laki oikeudenkäymiskaaren 7 luvun muuttamisesta

9. Laki välimiesmenettelystä annetun lain 45 §:n muuttamisesta

10. Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta

11. Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 53 ja 60 §:n muuttamisesta

12. Laki konkurssisäännön 6 ja 25 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Linna

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.11.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.2001 Päättynyt PTK 149/2001
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

12

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 34/2002 vp
Valmistunut

13.02.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. lakiehdotus hylätään, että 1., 2. ja 4.-12. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina, että lakialoitteet LA 4/1999 vp ja LA 28/1999 vp hylätään, että toimenpidealoite TPA 77/2002 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.02.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 203/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään toiseen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.02.2003 Keskeytetty PTK 204/2002
14.02.2003 Päättynyt PTK 205/2002 3, 4
Päätös

1., 2. ja 4. - 12. lakiehdotus hyväksyttiin ja 3. lakiehdotus hylättiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.02.2003 Päättynyt PTK 208/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

16

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1., 2. ja 4.-12. lakiehdotuksen ja pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 3. lakiehdotuksen hylkäämisestä

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 3 luvun 22 §:n 1 momentista, 49 §:n 2 momentista, 51 §:stä ja 77 §:stä tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.06.2003

Vastaus
EV 305/2002 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot